Penblwydd Priodas Diamwnt

Diamond Wedding Anniversary

Chwe deg mlynedd ymlaen ac mae’r briodferch a’r priodfab yma yn dal i edrych mor hapus ac yr oeddynt ar eu diwrnod priodas. Mwynhaodd Bill a Lil Jones eu dathliad pen-blwydd priodas a ddechreuodd gyda brecwast priodas  gyda’r gang Gymreig.
Bu Bucks Fizz, cacen briodas, bara brith a lluniau o adeg hynny ac yn awr yn diwrnod arbennig iawn i’r cwpl. Roedd cerdyn hyd yn oed o’r Frenhines, a oedd yn ymfalchïo yn y lle ar y lle tan eu cartref.
Anfonodd  ffrindiau lawer o flodau a chardiau a rhoddodd y teulu noson iddynt i’w gofio. Llongyfarchiadau i’r ddau ohonoch chi.

 

This slideshow requires JavaScript.

Continue reading

Brwydr Passchendaele

This slideshow requires JavaScript.

Daeth Trydydd Brwydr Ypres, a elwir yn fwy cyffredin ‘Passchendaele’, ar ôl misoedd o ymladd creulon rhwng fyddin yr Almaen a’r Cynghreiriaid. Roedd y Cyntaf a’r Ail Frwydyr wedi ei dechrau gan yr Almaewyr ond yn y Trydydd oedd y Cynghreiriaid yn ymladd yn ôl. O dan arweiniad Syr Douglas Haig, agorwyd y frwydr gyda morglawdd o tua 3,000 o gynnau a chynnydd ymlaen ar bentref Passchendaele ar 31ain Gorffennaf 1917.

Continue reading

Welsh – Achlysur Brenhinol Iawn

Mis yma, mi aeth y dosbarth Cymraeg i’r Royal Hotel, Waterloo am ginio.  Cawsom fwyd ardderchog a cwmni gwych.  Cafodd bawb amser da a mi oedd yna ddigon o le i chwarae cuddio hefo nain i un ohonnom!!

Welsh language – A Right Royal Occasion
The Welsh group had their get together at the Royal Hotel, Waterloo this month. The food was excellent, the company brilliant and one of us found time to play hide and seek with granny!!

 

60 Mlynedd Hapus 60 Happy Years

60 deg mlwydd i heddiw mi briododd Wil a Gwyneth yn Eglwys Fethodistiaid Stanley Road.  Roedd y briodfech yn hyfryd yn ei gwisg o sidan taffeta gwyn a’r briodfab yn smart yn ei siwt newydd.  Cafwyd y llun yma er gymeryd tu fewn i’r Eglwys a diolch byth am  hynny achos fod y tywydd y diwrnod hwnw yn wlyb ac yn wyntog iawn.

This slideshow requires JavaScript.

Heddiw, hefo eu ffrindiau yn y dosbarth Cymraeg, cafodd Wil a Gwyneth gyfle i ddathlu eu priodas diemwnt.  Roedd Bucks Fizz, Bellini a Proseco i’w yfed and cacen briodas i’w thorri.   Llongyfarchiadau i’r cwpl hapus.

Continue reading

Good Company Good Food Good Value

Fe gaeth y Dosbarth Cymraeg bryd o fwyd yn y Packet Steamer dydd Iau.  Roedd y bwyd yn dda ac y cwmni yn difri iawn.  Roedd digon o straeon i’w cael achilwio am air Cymraeg a oedd yn newydd i bawb.  Digon o hwyl a dipyn bach o Gymraeg hefyd.

The Welsh Group enjoyed a recent meal at the Packet Steamer in Aintree. Good food and great company meant everyone had a very pleasant lunch. The stories, reminiscences, the jokes came thick and fast and we even managed a little bit of Welsh on the way!!

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi Saint David’s Day Celebration

Cawsom hwyl ddydd Iau diwethaf wrth i ni gasglu ynghyd i ddathlu Diwrnod Dewi Sant. Cawsom wledd wirioneddol gyda bwydydd traddodiadol Cymreig wedi’u golchi i lawr gyda photiau o de. Roedd ein bwydlen yn cynnwys bara brith, teisennau Cymreig, crempog,  a tart cenhinen a madarch a Rarebitt Cymru.
Fe wnaethon ni ddysgu am Dewi Sant a sut y daeth cenhinen yn arwyddlun Cymru. Wrth i ni ddod i ben, fe wnaethom ganu holl adnodau’r Anthem Genedlaethol.

We had fun last Thursday as we gathered together to celebrate Saintt David’s Day. We had a veritable feast with traditional Welsh foods washed down with pots of tea. Our menu consisted of bara brith, Welsh cakes, pancakes, leek and mushroom tarts and Welsh Rarebitt.
We learnt about Saint David and how the leek became the emblem of Wales. As a rousing finale we sang all the verses of the National Anthem.

A Magical Meal

Mi aeth y dosbarth Cymraeg am bryd o fwyd i’r ‘Left Babk’ yn Ormskirk dydd Iau diwethaf.  Cawsom bryd o fwyd ardderchog, cwmni gwych a dipyn o hud hefo’r cinio.  Mi welsom driciau wrth ddisgwyl am ein bwyd ac does gan neb ddin syniad sut ddaru y dyn weneud pethau ddiflannu a newid lle o flaen ein trwynau!!

Roedd cwmni difir i’w gael gyda’r ieuengaf ddim ond yn ddwy oed ar hynaf yn naw deg!

Last Thursday the Welsh Group met up for our usual meal of the month.  This month we were booked in at The Left Bank in Ormskirk.  The food was excellent, the company diverse and we were even given a magic show between courses.

From our youngest member who is all of two years of age to our oldest who is ninety all had a great time.

Hedd Wyn – the War Poet

Hedd Wyn – Un o Feirdd Rhyfel Cymru  One of the War Poets of Wales

This slideshow requires JavaScript.

Ganwyd Ellis Humphrey Evans ar y 13fed o Ionawr 1887 ym Mhen Lan yng nghanol Trawsfynydd, Sir Feirionydd.  Roedd yr hynaf o unarddeg o blant a anwyd i Evan ac Mary Evans.  Yn 1887 symydodd y teulu i Yr Ysgwrn, fferm rhyw ddau fillitir tu allan i Traws.  Cafodd Ellis adysg drwy’r ysgol ac yr ysgol Sul ond bu rhaid iddo adel yr ysgol pan yr oedd yn pedwar ar ddeg i ddechrau gweithio fel bugail ar y fferm. O oed ifanc roedd yn amlwg fod gab Elllis dalent am farddoniaeth. Roedd eisoes wedi cyfansoddi ei gerddi cyntaf erbyn un ar ddeg oed. Cymerodd ran mewn eisteddfodau o pedwar ar bymtheg oed ac enillodd ei gadair gyntaf yn Penbedw ym 1917. Ym 1910, cymerodd yr enw barddol Hedd Wyn.  Enillodd Gadeiriau yn 1913 a 1915, ac yn yr un flwyddyn ysgrifennodd ei gerdd gyntaf ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru-Eryri, awdl i’r Wyddfa.

Continue reading