Welsh – Achlysur Brenhinol Iawn

Mis yma, mi aeth y dosbarth Cymraeg i’r Royal Hotel, Waterloo am ginio.  Cawsom fwyd ardderchog a cwmni gwych.  Cafodd bawb amser da a mi oedd yna ddigon o le i chwarae cuddio hefo nain i un ohonnom!!

Welsh language – A Right Royal Occasion
The Welsh group had their get together at the Royal Hotel, Waterloo this month. The food was excellent, the company brilliant and one of us found time to play hide and seek with granny!!

 

60 Mlynedd Hapus 60 Happy Years

60 deg mlwydd i heddiw mi briododd Wil a Gwyneth yn Eglwys Fethodistiaid Stanley Road.  Roedd y briodfech yn hyfryd yn ei gwisg o sidan taffeta gwyn a’r briodfab yn smart yn ei siwt newydd.  Cafwyd y llun yma er gymeryd tu fewn i’r Eglwys a diolch byth am  hynny achos fod y tywydd y diwrnod hwnw yn wlyb ac yn wyntog iawn.

This slideshow requires JavaScript.

Heddiw, hefo eu ffrindiau yn y dosbarth Cymraeg, cafodd Wil a Gwyneth gyfle i ddathlu eu priodas diemwnt.  Roedd Bucks Fizz, Bellini a Proseco i’w yfed and cacen briodas i’w thorri.   Llongyfarchiadau i’r cwpl hapus.

Continue reading

Good Company Good Food Good Value

Fe gaeth y Dosbarth Cymraeg bryd o fwyd yn y Packet Steamer dydd Iau.  Roedd y bwyd yn dda ac y cwmni yn difri iawn.  Roedd digon o straeon i’w cael achilwio am air Cymraeg a oedd yn newydd i bawb.  Digon o hwyl a dipyn bach o Gymraeg hefyd.

The Welsh Group enjoyed a recent meal at the Packet Steamer in Aintree. Good food and great company meant everyone had a very pleasant lunch. The stories, reminiscences, the jokes came thick and fast and we even managed a little bit of Welsh on the way!!

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi Saint David’s Day Celebration

Cawsom hwyl ddydd Iau diwethaf wrth i ni gasglu ynghyd i ddathlu Diwrnod Dewi Sant. Cawsom wledd wirioneddol gyda bwydydd traddodiadol Cymreig wedi’u golchi i lawr gyda photiau o de. Roedd ein bwydlen yn cynnwys bara brith, teisennau Cymreig, crempog,  a tart cenhinen a madarch a Rarebitt Cymru.
Fe wnaethon ni ddysgu am Dewi Sant a sut y daeth cenhinen yn arwyddlun Cymru. Wrth i ni ddod i ben, fe wnaethom ganu holl adnodau’r Anthem Genedlaethol.

We had fun last Thursday as we gathered together to celebrate Saintt David’s Day. We had a veritable feast with traditional Welsh foods washed down with pots of tea. Our menu consisted of bara brith, Welsh cakes, pancakes, leek and mushroom tarts and Welsh Rarebitt.
We learnt about Saint David and how the leek became the emblem of Wales. As a rousing finale we sang all the verses of the National Anthem.

A Magical Meal

Mi aeth y dosbarth Cymraeg am bryd o fwyd i’r ‘Left Babk’ yn Ormskirk dydd Iau diwethaf.  Cawsom bryd o fwyd ardderchog, cwmni gwych a dipyn o hud hefo’r cinio.  Mi welsom driciau wrth ddisgwyl am ein bwyd ac does gan neb ddin syniad sut ddaru y dyn weneud pethau ddiflannu a newid lle o flaen ein trwynau!!

Roedd cwmni difir i’w gael gyda’r ieuengaf ddim ond yn ddwy oed ar hynaf yn naw deg!

Last Thursday the Welsh Group met up for our usual meal of the month.  This month we were booked in at The Left Bank in Ormskirk.  The food was excellent, the company diverse and we were even given a magic show between courses.

From our youngest member who is all of two years of age to our oldest who is ninety all had a great time.

Hedd Wyn – the War Poet

Hedd Wyn – Un o Feirdd Rhyfel Cymru  One of the War Poets of Wales

This slideshow requires JavaScript.

Ganwyd Ellis Humphrey Evans ar y 13fed o Ionawr 1887 ym Mhen Lan yng nghanol Trawsfynydd, Sir Feirionydd.  Roedd yr hynaf o unarddeg o blant a anwyd i Evan ac Mary Evans.  Yn 1887 symydodd y teulu i Yr Ysgwrn, fferm rhyw ddau fillitir tu allan i Traws.  Cafodd Ellis adysg drwy’r ysgol ac yr ysgol Sul ond bu rhaid iddo adel yr ysgol pan yr oedd yn pedwar ar ddeg i ddechrau gweithio fel bugail ar y fferm. O oed ifanc roedd yn amlwg fod gab Elllis dalent am farddoniaeth. Roedd eisoes wedi cyfansoddi ei gerddi cyntaf erbyn un ar ddeg oed. Cymerodd ran mewn eisteddfodau o pedwar ar bymtheg oed ac enillodd ei gadair gyntaf yn Penbedw ym 1917. Ym 1910, cymerodd yr enw barddol Hedd Wyn.  Enillodd Gadeiriau yn 1913 a 1915, ac yn yr un flwyddyn ysgrifennodd ei gerdd gyntaf ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru-Eryri, awdl i’r Wyddfa.

Continue reading

Welsh Group – ‘Salem’

Test your welsh skills and find out about the  famous painting ‘Salem’ by Vosper

Capel y Bedyddwyr yn Cefncymerau , Llanbedr , ger Harlech ywSalem. Adeiladwyd y capel yn 1850 . Roedd yr arlunydd Vosper yn ymweld â’r capel yn aml pan ar wyliau yn yr ardal. Efallai Salem yw’r lle mwyaf enwog o addoli yng Nghymru ar ôl Sant Dewi.

Yn ‘ Salem ‘ , cymeriad canolog yw Siân Owen o Ty’n -y – fawnog . Mae hi’n cael ei ddangos yn cerdded i lawr yr eil tuag at ei sedd teulu . Yr amser ar y cloc, yw ychydig funudau cyn deg , yn dangos ei bod wedi cyrraedd yn hwyr , yn ystod y distawrwydd arferol cyn i’r gwasanaeth boreol ddechrau. Mae ei siôl llachar mewn cyferbyniad llwyr â’r wisg somber y bobl eraill sy’n bresennol . Mae wedi cael ei awgrymu bod y darlun yn gwneud sylwadau ar y pechod o falchder . Efallai ei fod wedi cyrraedd yn hwyr ar bwrpas er mwyn sicrhau bod y gynulleidfa uchaf ar gyfer ei fynedfa . Yn y plygiadau y siôl ar y fraich chwith Siân, mae llawer o bobl yn credu y gallant weld wyneb diafol .

Allwch chi weld e?

NB See translation below and click here to view the painting: Salem-1

Continue reading